BIBLIA – NUEVO TESTAMENTO – Índice – BIBLE – New Testament – Index – Sacra – Novum Testamentum – Index

El Nuevo Testamento

 

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO – EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS – EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

 HECHOS DE LOS APÓSTOLES  

CARTA A LOS ROMANOS – PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS  

SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS – CARTA A LOS GALATAS 

 CARTA A LOS EFESIOS – CARTA A LOS FILIPENSES 

 CARTA A LOS COLOSENSES – PRIMERA CARTA A LOS TESALONICENSES  

SEGUNDA CARTA A LOS TESALONICENSES 

PRIMERA CARTA A TIMOTEO – SEGUNDA CARTA A TIMOTEO  

CARTA A TITO – CARTA A FILEMON – CARTA A LOS HEBREOS  

CARTA DE SANTIAGO  – PRIMERA CARTA DE SAN PEDRO  

SEGUNDA CARTA DE SAN PEDRO – PRIMERA CARTA DE SAN JUAN  

SEGUNDA CARTA DE SAN JUAN – TERCERA CARTA DE SAN JUAN  

CARTA DE SAN JUDAS – APOCALIPSIS

OLD TESTAMENT  ANTIGUO TESTAMENTOTHE GOSPELS EVANGELIOS – NEW  TESTAMENT – NUEVO TESTAMENTO

LATÍN

  VETUS TESTAMENTUM

 Liber Genesis – Liber Exodus – Liber Leviticus – Liber Numeri – Liber Deuteronomii – Liber Iosue – Liber Iudicum – Liber Ruth – Liber I Samuelis – Liber II Samuelis – Liber I Regum – Liber II Regum – Liber I Paralipomenon – Liber II Paralipomenon – Liber Esdrae – Liber Nehemiae – Liber Thobis – Liber Iudith – Liber Esther – Liber Iob – Liber Psalmorum – Liber Proverbiorum – Liber Ecclesiastes – Canticum Canticorum – Liber Sapientiae – Liber Ecclesiasticus – Liber Isaiae – Liber Ieremiae – Lamentationes – Liber Baruch – Prophetia Ezechielis – Prophetia Danielis – Prophetia Osee – Prophetia Ioel – Prophetia A – os – Prophetia Abdiae – Prophetia Ionae – Prophetia Michaeae – Prophetia Nahum – Prophetia Habacuc – Prophetia Sophoniae – Prophetia Aggaei – Prophetia Zachariae – Prophetia Malachiae – Liber I Maccabaeorum – Liber II Maccabaeorum

NOVUM TESTAMENTUM

Evangelium secundum Matthaeum – Evangelium secundum Marcum – Evangelium secundum Lucam – Evangelium secundum Ioannem 

Actus Apostolorum – Epistula ad Romanos – Epistula I ad Corinthios – Epistula II ad Corinthios – Epistula ad Galatas – Epistula ad Ephesios – Epistula ad Philippenses – Epistula ad Colossenses – Epistula I ad Thessalonicenses – Epistula II ad Thessalonicenses – Epistula I ad Timotheum – Epistula II ad Timotheum – Epistula ad Titum – Epistulam ad Philemonem – Epistula ad Hebraeos – Epistula Iacobi – Epistula I Petri – Epistula II Petri – Epistula I Ioannis – Epistula II Ioannis – Epistula III Ioannis – Epistula Iudae – Apocalypsis Ioannis

OLD TESTAMENT  ANTIGUO TESTAMENTOTHE GOSPELS EVANGELIOS – NEW  TESTAMENT – NUEVO TESTAMENTO

 

 

Close